HARMONICZNE

Obliczenia harmoniczne pozwalają na określenie udziału wyższych harmonicznych w prądach gałęziowych oraz napięciach węzłów sieciowych, jak również na wyznaczenie współczynnika zawartości harmonicznych THD (ang. Total Harmonic Distortion).

Program OeS umożliwia ustalenie względnego obciążenia, pochodzącego od wyższych harmonicznych, dla następujących elementów:

 • sieć zasilająca,
 • odbiór statyczny,
 • maszyna asynchroniczna,
 • maszyna synchroniczna,
 • bateria kondensatorów.

Program pozwala na wprowadzanie danych do maksymalnie 50-tej harmonicznej. Parametry są definiowane osobno dla obciążenia czynnego i biernego, jako procent składowej podstawowej.

Po zdefiniowaniu parametrów wyższych harmonicznych w elementach sieciowych można wykonać analizę rozpływu wyższych harmonicznych dla całego modelu.

Zgrubne wyniki obliczeń prezentowane są w postaci wykresu w „dymku” po najechaniu na element

Szczegółowe wyniki analizy zawarte są w odpowiedniej tabeli wyników obliczeń:

 • wyniki węzłowe:
  • U (kV) – napięcie gałęziowe,
  • THD (%) – współczynnik zawartości wyższych harmonicznych,
  • |Unh| (kV) – moduł napięcia węzłowego n-tej harmonicznej,
  • Re{Unh} (kV) – składowa czynna napięcia węzłowego n-tej harmonicznej,
  • Im{Unh} (kV) – składowa bierna napięcia węzłowego n-tej harmonicznej,
  • |Unh| (%) – wartość względna modułu napięcia węzłowego n-tej harmonicznej odniesiona do składowej podstawowej,
  • Re{Unh} (%) – wartość względna składowej czynnej napięcia węzłowego n-tej harmonicznej odniesiona do składowej podstawowej,
  • Im{Unh} (%) – wartość względna składowej biernej napięcia węzłowego n-tej harmonicznej odniesiona do składowej podstawowej,
 • wyniki gałęziowe:
  • U (kV) – napięcie gałęziowe,
  • THD (%) – współczynnik zawartości wyższych harmonicznych,
  • |Inh| (kA) – moduł prądu gałęziowego n-tej harmonicznej,
  • Re{Inh} (kA) – składowa czynna prądu gałęziowego n-tej harmonicznej,
  • Im{Inh} (kA) – składowa bierna prądu gałęziowego n-tej harmonicznej,
  • |Inh| (%) – wartość względna modułu prądu gałęziowego n-tej harmonicznej odniesiona do składowej podstawowej,
  • Re{Inh} (%) – wartość względna składowej czynnej prądu gałęziowego n-tej harmonicznej odniesiona do składowej podstawowej,
  • Im{Inh} (%) – wartość względna składowej biernej prądu gałęziowego n-tej harmonicznej odniesiona do składowej podstawowej,