Obliczenia rozpływowe

Obliczenia rozpływowe wykonywane są metodą potencjałów węzłowych w ujęciu nietopologicznym. Domyślną liczbą iteracji obliczeń jest wartość 1, w tym przypadku prąd gałęziowy jest wyznaczany na podstawie nominalnych napięć węzłowych. Przy wyborze większej liczby iteracji w kolejnych napięcia są modyfikowane o spadki napięć, zwiększając precyzję obliczeń. Dodatkową funkcjonalnością modułu do wyznaczania rozpływu prądów roboczych jest wizualne strzałkowanie linii elektroenergetycznych względem czynnej lub biernej wartości prądów gałęziowych. Jeśli funkcja strzałkowania jest uruchomiona, to po wykonaniu obliczeń rozpływu prądów roboczych na liniach elektroenergetycznych tworzących schemat analizowanej sieci pojawią się strzałki przedstawiające kierunek przepływu wybranej składowej prądu.
Pełne wyniki obliczeń rozpływu prądów roboczych dostępne są w oknie wynikowym poniżej.

rys12.3

Wszystkie obliczane parametry zostały w oknie wynikowym pogrupowane i są widoczne w Zakładkach, jak przedstawiono poniżej:

 • zakładka Wyniki węzłowe:
  • część czynna napięcia rzeczywistego w węźle Re{U} (kV),
  • część bierna napięcia rzeczywistego w węźle Im{U} (kV),
  • moduł napięcia rzeczywistego w węźle U (kV),
  • odchylenie napięcia U d (%) – względna różnica rzeczywistego napięcia w węźle odniesiona do jego poziomu napięciowego (napięcia nominalnego),
  • spadek napięcia U dr (kV) – różnica napięć węzła odniesienia i rzeczywistego napięcia w danym węźle,
  • procentowy spadek napięcia U dr (%) – względna różnica napięć węzła odniesienia i rzeczywistego napięcia w danym węźle,
  • rzeczywisty poziom napięciowy U p (kV) – napięcie węzłowe wynikające z rzeczywistej przekładni transformatorów,
  • indeks węzła odniesienia – numer węzła, względem którego wyznaczany jest spadek napięcia,
  • nazwa węzła odniesienia.
 • zakładka Wyniki gałęziowe:
  • napięcie gałęziowe U (kV) – poziom napięciowy gałęzi,
  • część czynna prądu gałęziowego Re {I} (A),
  • część bierna prądu gałęziowego Im {I} (A),
  • moduł prądu gałęziowego I (A),
  • moc czynna P (kA) – moc wyznaczona z części czynnej prądu i wartości napięcia gałęziowego,
  • moc bierna Q (kvar) – moc wyznaczona z części biernej prądu i wartości napięcia gałęziowego,
  • moc pozorna S (kVA) – moc wyznaczona z prądu i napięcia gałęziowego,
  • wzdłużne straty mocy czynnej ∆P wzdł (kW),
  • poprzeczne straty mocy czynnej ∆P pop (kW),
  • wzdłużne straty mocy biernej ∆Q wzdł (kvar),
  • poprzeczne straty mocy biernej ∆Q pop (kvar),
  • standardowa obciążalność dopuszczalna długotrwale I dd (A) – obciążalność prądowa elementu w zależności od jego typu:
   • dla linii elektroenergetycznych – podana dla elementu standardowa obciążalność dopuszczalna długotrwale lub w przypadku jej braku – obliczona obciążalność dopuszczalna długotrwale,
   • dla dławików zwarciowych i filtrów – podana w oknie dialogowym elementu wartość prądu znamionowego,
   • dla łącznika – podana dla elementu standardowa obciążalność dopuszczalna długotrwale,
   • dla transformatorów – podany dla elementu maksymalny prąd roboczy danego uzwojenia lub prąd znamionowy danego uzwojenia,
  • obliczona obciążalność dopuszczalna długotrwale I d (%) – względny stopień obciążenia gałęzi,
  • przekroczenia – sygnalizacja przekroczenia dla obciążalności dopuszczalnej długotrwale,
  • kąt mocy ϕ (°) – kąt wektora obciążenia gałęzi,
  • cosϕ – współczynnik mocy obciążenia gałęzi,
  • charakter obciążenia – rodzaj obciążenia mocy biernej, w zależności od jej znaku: indukcyjny lub pojemnościowy ,
  • moc kompensacji (kvar) – wirtualna moc pojemnościowa, jaką należałoby dodać do węzła aby współczynnik mocy obciążenia gałęzi był równy wartości wymaganej, definiowanej w konfiguracji schemat,
  • spadek napięcia U dr (kV) – wartość bezwzględna algebraicznej różnicy modułów napięć węzłowych; wielkość wyznaczana tylko dla linii elektroenergetycznych, dławików zwarciowych i filtrów,
  • procentowy spadek napięcia U dr (%) – spadek napięcia odniesiony do napięcia gałęziowego,
  • sumaryczny współczynnik obciążenia k z – iloczyn współczynników zapotrzebowania wszystkich elementów gałęzi z uwzględnieniem wartości zdefiniowanych globalnie.
 • zakładka Zbiorcze straty mocy – sumaryczne straty poszczególnych składowych mocy z podziałem na typy elementów sieciowych,
 • zakładka Przekroczenia – lista elementów, dla których wykryto przekroczenia, wyniki te można także znaleźć w zakładce Wyniki gałęziowe.