Obowiązek informacyjny RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) oraz Ustawy o Ochronie Danych Osobowych, które wejdą w życie dnia 25 maja 2018 r, informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

IPC Sp. z o.o.

ul. Łużycka 16/314

44-100 Gliwice

NIP: 631-266-01-81

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000593731, kapitał zakładowy w wysokości 30 000 zł, zwana dalej Administratorem.

INFORMUJEMY IŻ:

 1. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 2. Specjalistą ds. Ochrony Danych Osobowych można skontaktować się pisząc na adres e-mail: ipci@ipc.biz.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
  • realizacja umów zawartych z Panem/Panią,
  • przekazywanie informacji handlowych,
  • przekazywanie informacji marketingowych,
  • budowanie listy klientów, kooperantów i dostawców,

Przetwarzanie to jest niezbędne do realizacji celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest zapewnienie sprawnej organizacji Administratora. Dane będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, gwarancji/rękojmi i dalej przez okres niezbędny do ochrony roszczeń Administratora/obrony Administratora przed roszczeniami dochodzonymi przez Pana/Panią,

 1. Pana/Pani dane nie będą udostępniane innym odbiorcom,
 2. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolnie udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych, którą można w każdym czasie cofnąć, przy czym nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych.

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA:

 1. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy oraz realizacji umowy, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości nawiązania lub zakończenie stosunku cywilnoprawnego z Administratorem, brak możliwości przekazywania informacji handlowych/marketingowych.