Rozruchy

Obliczenia rozruchowe pozwalają na określenie stanu sieci w momencie załączania maszyn wirujących. Rozruch modelowany jest za pomocą skoku obciążenia, do wartości wynikającej z krotności prądu rozruchowego (parametr techniczny maszyn). Po zakończeniu procesu rozruchu generowane obciążenie wraca do poziomu roboczego, wynikającego z sumarycznego współczynnika obciążenia.

Parametry niezbędne do obliczeń rozruchu maszyn, które należy podać w ich oknach dialogowych to:

 • rozruchowy współczynnik mocy cosϕLR– współczynnik mocy, uwzględniany w trakcie rozruchu, w przypadku braku danych zaleca się przyjęcie wartości cosϕLR = 0,3,
 • chwila załączenia tstart(s) – chwila czasowa, od której będzie symulowany rozruch; zakłada się że w czasie poprzedzającym chwilę załączenia maszyna nie pracuje,
 • czas rozruchu tr(s) – czas trwania rozruchu rozpoczynającego się od chwili tstart; po zakończeniu rozruchu obciążenie maszyny wraca do poziomu prądu roboczego,
 • krotność prądu rozruchowego ILR/Ir.

Podstawowym wynikiem obliczeń rozruchowych są przebiegi czasowe wartości chwilowych prądów i napięć dla sumarycznego czasu analizy. Przebiegi te – wyznaczone dla wszystkich gałęzi i węzłów schematu – dostępne są po najechaniu kursorem myszy na dowolną gałąź (przebieg prądu) lub węzeł (przebieg napięcia) schematu. Pełne wyniki obliczeń rozruchowych dostępne są w oknie wynikowym:

 • zakładka Wyniki węzłowe:
  • maksymalne napięcie max{|U|} (kV) – wartość maksymalna modułu napięcia w analizowanym przedziale,
  • minimalne napięcie min{|U|} (kV) – wartość minimalna modułu napięcia w analizowanym przedziale,
  • napięcie rzeczywiste Up(kV) – napięcie węzłowe wynikające z rzeczywistej przekładni transformatorów,
  • moduł napięcia |Uts|(kV) – moduł napięcia w węźle dla przedziału obliczeń rozpoczynającego się w chwili t (s),
  • część rzeczywista napięcia Re{Uts} (kV),
  • część urojona napięcia Im{Uts} (kV),
 • zakładka Wyniki gałęziowe:
  • maksymalny prąd max{|I|} (A) – wartość maksymalna modułu prądu w analizowanym przedziale,
  • minimalny prąd min{|I|} (A) – wartość minimalna modułu prądu w analizowanym przedziale,
  • moduł prądu |Its|(A) – moduł prądu w węźle dla przedziału obliczeń rozpoczynającego się w chwili t (s),
  • część rzeczywista prądu Re{Its} (A),
  • część urojona prądu Im{Its} (A).

W dolnej części okna wyników obliczeń znajduje się przeglądarka przebiegów czasowych prądu lub napięcia. Odpowiednio dla wybranej zakładki i zaznaczonej pozycji w tabeli wyników pozwala ona wyświetlić wartość rzeczywistą, urojoną oraz moduł analizowanej wielkości.