ZikOS

Program ZikOS służy do kompleksowej analizy stanów pracy elektroenergetycznych linii napowietrznych. System ZikOS umożliwia analizę mechaniki przewodów, parametrów elektrycznych linii i oddziaływań linii na środowisko. Opracowane rozwiązania umożliwiają zaawansowaną analizę aktualnego stanu linii, efektywne projektowanie nowych i modernizowanych linii oraz skuteczną ocenę zagrożeń środowiskowych związanych z ich eksploatacją.

Mechanika Przewodów Linii

Wykonywanie obliczeń naprężeń, zwisów, naciągów przewodów zgodnie z normami:

– PN-E 05100-1:1998,
– PN-EN 50341-3-22:2010,
– PN-EN 50341-2-22:2016

oraz wg zadanych przez Użytkownika parametrów. Wykonywanie obliczeń uwzględniających nieliniowe charakterystyki rozciągania przewodów, np. przewody wysokotemperaturowe (naprężenia, zwisy i naciągi EPE). Pełna analiza sekcji odciągowych z uwzględnieniem obciążeń niesymetrycznych, wychyleń izolatorów, przęseł ukośnych itp.

Obciążalność Przewodów Linii

Obciążalność przewodów linii napowietrznych (CIGRE, dynamiczna, zwarciowa – przewodów roboczych i odgromowych).
Uwzględnienie temperatury otoczenia, prędkości i kierunku wiatru, nasłonecznienia, danych technicznych przewodu roboczego, wysokości zawieszenia linii nad poziomem morza.
Wyznaczanie quasi-dynamicznej obciążalności termicznej uzależnionej od temperatury otoczenia – symulacja pracy przewodu w warunkach pogodowych, zarejestrowanych w zbiorze danych historycznych, możliwość określenia obciążalności przewodu dla zadanego, akceptowalnego ryzyka przekroczeń.
Wyznaczanie obciążalności zwarciowej, szczególnie dla przewodów odgromowych przewodów OPGW – symulowane jest zwarcie doziemne na każdej konstrukcji wsporczej linii i wyznaczane są prądy zwarcia w przewodach roboczych i odgromowych.

Pole Elektromagnetyczne

Obliczenia pola elektromagnetycznego  generowanego przez linie napowietrzne średniego i wysokiego napięcia.

Rozkłady natężenia pola elektrycznego oraz rozkłady natężenia pola magnetycznego dla zadanych układów przewodów. Rozkład natężenia pola elektrycznego na powierzchni przewodnika i izolacji.
Rozkład pola elektrycznego i magnetycznego:
– wzdłuż osi X – na zadanej wysokości nad poziomem gruntu oraz
– wzdłuż osi Y – w zadanej odległości od osi linii.

Wykonywane obliczenia stanowią podstawę dla określenia dopuszczalnych stref przebywania ludzi w otoczeniu linii.

Zagrożenie Porażeniowe

Wyznaczanie napięć uziomowych oraz napięć dotykowych rażeniowych przy konstrukcjach wsporczych oraz rozkładu potencjału na powierzchni gruntu w pobliżu tych konstrukcji.
Analiza stanów zakłóceniowych w linii – symulowane jest zwarcie doziemne na każdej konstrukcji wsporczej linii i wyznaczane są prądy zwarcia, prądy uziomowe, napięcia uziomowe oraz napięcia rażeniowe przy konstrukcji wsporczej. Dla zadanego czasu trwania zwarcia wyznaczone napięcie dotykowe rażeniowe porównywane jest
z wartością dopuszczalną.

Profil Linii

Wykreślanie profilu podłużnego linii, umożliwiającego szybkie wyznaczenie zbliżeń w określonym miejscu przęsła; generacja widoku 2D analizowanego przęsła, z naniesionymi przewodami fazowymi i odgromowymi linii oraz ukształtowaniem gruntu. Generowany profil odpowiada standardom stosowanym w dokumentacji projektowej linii.