Analiza zagrożenia łukiem elektrycznym (Arc Flash Hazard Assessment)

Naszym Klientom oferujemy kompleksową usługę analizy zagrożenia łukiem elektrycznym na terenie zakładu, zgodnie z normami NFPA 70E oraz IEEE 1584.

Zakres prac każdorazowo ustalany jest indywidualnie z Zamawiającym.

Standardowa analiza obejmuje następujące etapy:

1. Wizyta w zakładzie

 • ustalenie zakresu prac,
 • ustalenie zakresu dostępnej dokumentacji,
 • oględziny rozdzielnic i wykonanie dokumentacji fotograficznej (koniecznej do określenia odpowiednich współczynników obliczeniowych),
 • określenie punktów podlegających analizie,
 • zapoznanie się z wewnętrznymi standardami firmy (jeśli w istotny sposób różnią się lub uzupełniają wymogi NFPA 70E).

2. Utworzenie modelu sieci

 • utworzenie cyfrowego modelu sieci w programie OeS,
 • uzupełnienie danych koniecznych do wykonania obliczeń,
 • określenie dopuszczalnych wariantów pracy sieci.

3. Analiza zwarciowa

 • wykonanie obliczeń zwarciowych w programie OeS dla różnych wariantów pracy sieci,
 • określenie minimalnych i maksymalnych prądów zwarciowych (Ik” oraz Ik”min) zgodnie z PN-EN 60909,
 • określenie spodziewanych prądów wyładowania łukowego w analizowanych punktach sieci zgodnie z IEEE 1584.

4. Analiza zabezpieczeń

 • określenie czasów pobudzenia zabezpieczeń w przypadku zwarć łukowych,
 • określenie czasów wyłączenia zwarć łukowych dla wybranych wariantów pracy sieci.

5. Analiza łukowa

 • obliczenie maksymalnej energii zdarzenia (Arc Flash Incident Energy) dla wybranych punktów zgodnie z IEEE 1584,
 • obliczenie strefy oddziaływania łuku (Arc Flash Boundary) dla wybranych punktów,
 • wyznaczenie kategorii zagrożenia łukiem elektrycznym (Hazard/Risk Category, ARC = Arc-Rated Categoryzgodnie z NFPA 70E.

6. Zalecenia

 • opracowanie w porozumieniu z Zamawiającym metod obniżenia kategorii zagrożenia łukiem,
 • ponowna analiza wybranych punktów.

7. Oznakowanie

 • ustalenie z Zamawiającym odpowiedniej wersji naklejek ostrzegawczych na rozdzielnice zgodnie z NFPA 70E,
 • opracowanie projektu oraz wykonanie naklejek,
 • naniesienie naklejek na analizowane punkty.

8. Dobór środków ochrony indywidualnej (ARC-PPE)

 • doradztwo i pomoc w doborze i zakupie odpowiednich środków ochrony indywidualnej przed łukiem elektrycznym.

9. Szkolenia

 • przeprowadzenie szkolenia dla personelu zakładowego z zakresu ochrony przeciwłukowej, zgodnie z NFPA 70E.