Program ZikOS służy do kompleksowej analizy stanów pracy elektroenergetycznych linii napowietrznych. System ZikOS umożliwia analizę mechaniki przewodów, parametrów elektrycznych linii i oddziaływań linii na środowisko. Opracowane rozwiązania umożliwiają zaawansowaną analizę aktualnego stanu linii, efektywne projektowanie nowych i modernizowanych linii oraz skuteczną ocenę zagrożeń środowiskowych związanych z ich eksploatacją.

Mechanika Przewodów Linii

Wykonywanie obliczeń naprężeń, zwisów, naciągów przewodów zgodnie z normami:

  • PN-E 05100-1:1998,
  • PN-EN 50341-3-22:2010,
  • PN-EN 50341-2-22:2016

oraz wg zadanych przez Użytkownika parametrów. Wykonywanie obliczeń uwzględniających nieliniowe charakterystyki rozciągania przewodów, np. przewody wysokotemperaturowe (naprężenia, zwisy i naciągi EPE). Pełna analiza sekcji odciągowych z uwzględnieniem obciążeń niesymetrycznych, wychyleń izolatorów, przęseł ukośnych itp.

Obciążalność Przewodów Linii

Obciążalność przewodów linii napowietrznych (CIGRE, dynamiczna, zwarciowa – przewodów roboczych i odgromowych). Uwzględnienie temperatury otoczenia, prędkości i kierunku wiatru, nasłonecznienia, danych technicznych przewodu roboczego, wysokości zawieszenia linii nad poziomem morza. Wyznaczanie quasi-dynamicznej obciążalności termicznej uzależnionej od temperatury otoczenia – symulacja pracy przewodu w warunkach pogodowych, zarejestrowanych w zbiorze danych historycznych, możliwość określenia obciążalności przewodu dla zadanego, akceptowalnego ryzyka przekroczeń. Wyznaczanie obciążalności zwarciowej, szczególnie dla przewodów odgromowych przewodów OPGW – symulowane jest zwarcie doziemne na każdej konstrukcji wsporczej linii i wyznaczane są prądy zwarcia w przewodach roboczych i odgromowych.

Pole Elektromagnetyczne

Obliczenia pola elektromagnetycznego  generowanego przez linie napowietrzne średniego i wysokiego napięcia.

Rozkłady natężenia pola elektrycznego oraz rozkłady natężenia pola magnetycznego dla zadanych układów przewodów. Rozkład natężenia pola elektrycznego na powierzchni przewodnika i izolacji.

Rozkład pola elektrycznego i magnetycznego:

  • wzdłuż osi X – na zadanej wysokości nad poziomem gruntu oraz
  • wzdłuż osi Y – w zadanej odległości od osi linii.

Wykonywane obliczenia stanowią podstawę dla określenia dopuszczalnych stref przebywania ludzi w otoczeniu linii.

Zagrożenie Porażeniowe

Wyznaczanie napięć uziomowych oraz napięć dotykowych rażeniowych przy konstrukcjach wsporczych oraz rozkładu potencjału na powierzchni gruntu w pobliżu tych konstrukcji. Analiza stanów zakłóceniowych w linii – symulowane jest zwarcie doziemne na każdej konstrukcji wsporczej linii i wyznaczane są prądy zwarcia, prądy uziomowe, napięcia uziomowe oraz napięcia rażeniowe przy konstrukcji wsporczej. Dla zadanego czasu trwania zwarcia wyznaczone napięcie dotykowe rażeniowe porównywane jest z wartością dopuszczalną.

Profil Linii

Wykreślanie profilu podłużnego linii, umożliwiającego szybkie wyznaczenie zbliżeń w określonym miejscu przęsła; generacja widoku 2D analizowanego przęsła, z naniesionymi przewodami fazowymi i odgromowymi linii oraz ukształtowaniem gruntu. Generowany profil odpowiada standardom stosowanym w dokumentacji projektowej linii.

Warianty wyposażenia programu

Oprogramowanie ZikOS jest rozwiązaniem chmurowym dostępnym po zalogowaniu z poziomu przeglądarki internetowej. Dzięki zastosowaniu subskrypcyjnego modelu licencjonowania (subskrypcje trzymiesięczne, półroczne i roczne) elastycznie dopasowujemy wariant i czas dostępu do aplikacji do Twoich aktualnych potrzeb.

Wersja

MPL+PF

Mechanika przewodów linii + Profil linii
Moduł – Baza danych
Mechanika przewodów linii
Obciążalność przewodów linii
Pole elektromagnetyczne
Zagrożenie porażeniowe
Profil linii
Wersja

PEM

Pole elektromagnetyczne
Moduł – Baza danych
Mechanika przewodów linii
Obciążalność przewodów linii
Pole elektromagnetyczne
Zagrożenie porażeniowe
Profil linii
Wersja

OPL+POR

Obciążalność przewodów linii + Zagrożenie porażeniowe
Moduł – Baza danych
Mechanika przewodów linii
Obciążalność przewodów linii
Pole elektromagnetyczne
Zagrożenie porażeniowe
Profil linii