Analizy sieciowe

Współpracujemy z ekspertami różnych działów elektrotechniki i elektroenergetyki.

Opracowujemy specjalistyczne opinie, ekspertyzy i analizy z zakresu sieci elektrycznych i szeroko rozumianej elektroenergetyki.

Wykonujemy analizy sieci WN, SN i nN w zakresie m.in.:

 • wpływu przyłączenia źródeł (również OZE) na działanie systemu elektroenergetycznego,
 • zagrożenia łukiem elektrycznym w elementach sieci EE zakładu przemysłowego – zgodnie z normami IEEE 1584 i NFPA 70E,
 • optymalizacji punktów rozcięć sieci rozdzielczej,
 • określania dynamicznej obciążalności linii napowietrznych,
 • symulacji i doboru wariantów pracy sieci EE (obliczenia rozpływowe i zwarciowe),
 • pracy punktu gwiazdowego transformatorów,
 • koncepcji rozwoju sieci EE,
 • gospodarki mocą bierną,
 • awaryjności elementów sieci EE i niezawodności zasilania,
 • optymalizacji doboru mocy i rozmieszczenia jednostek transformatorowych,
 • estymacji obciążeń w sieci EE,
 • cen energii i kosztów opłat przesyłowych dla modelu cen węzłowych,
 • obliczeń mechanicznych linii napowietrznych,
 • wysokonapięciowej techniki izolacyjnej,
 • doboru nastaw zabezpieczeń,
 • innych specjalistycznych analiz sieciowych.

Wpływ źródeł na sieć EE

Wykonujemy m.in. ekspertyzy wpływu przyłączenia farm wiatrowych lub innych źródeł konwencjonalnych i niekonwencjonalnych na KSE.

Rozwój energetyki rozproszonej i przyłączanie nowych źródeł wytwórczych do sieci elektroenergetycznej wymaga analizy wpływu tego źródła na pracę i parametry systemu elektroenergetycznego. W ramach analizy wykonujemy również analizę gospodarki mocą bierną oraz analizę jakościową energii elektrycznej w miejscu przyłączenia.

Realizujemy usługę polegającą na:

 • pozyskaniu od spółki dystrybucyjnej warunków i zakresu wykonania ekspertyzy,
 • pozyskaniu od spółki dystrybucyjnej i operatora sieci przesyłowej danych niezbędnych do wykonania ekspertyzy,
 • wykonaniu ekspertyzy i przekazaniu jej spółce dystrybucyjnej,
 • prowadzeniu spraw merytorycznych dotyczących ekspertyzy w celu uzyskania warunków przyłączenia.

Optymalizacja sieci EE

Analiza dotyczy sieci dystrybucyjnej średniego napięcia. Usługa polega na takim doborze miejsc rozcięcia sieci promieniowej SN, aby straty energii były minimalne. Analiza ma na celu obniżenie strat energii w sieci SN bez ponoszenia większych nakładów inwestycyjnych.
W wyniku analizy nie przewiduje się więc istotniejszych zmian struktury sieci (instalowania na szerszą skalę nowych łączników, budowy stacji itp.), a jedynie zmianę stanu łączników istniejących. Istotą optymalizacji jest przedstawienie rozwiązania technicznego, które jest najlepsze z punktu widzenia określonego kryterium. Podstawowym kryterium optymalizacji mogą być koszty strat mocy i energii.
Zbiór wymaganych warunków technicznych (ograniczeń występujących w zadaniu optymalizacji) obejmuje:
 • nie przeciążanie elementów sieci,
 • zachowanie dopuszczalnych spadków napięć,
 • zapewnienie zasilania wszystkim odbiorcom,
 • utrzymanie promieniowej struktury sieci.

Głównym narzędziem obliczeniowym wykorzystywanym przy analizie jest program „OeS”.

Efektem wykonania analizy jest zestawienie zmian położenia istniejących łączników SN w sieci w celu obliżenia strat technicznych w analizowanej sieci. Oznacza to wymierne korzyści ekonomiczne.