Górnictwo

Szczególną grupą przemysłowych odbiorców energii elektrycznej jest górnictwo. Obowiązują tutaj dodatkowe wymagania podyktowane przez normy górnicze. Górnicza sieć zakładowa jest zwykle rozległa i z zasady podzielona na część powierzchniową i dołową, często o zupełnie innej specyfice działania.

Oprogramowanie OeS zostało dostosowane do wykonywania obliczeń w sieciach górniczych. Zostały w nim uwzględnione wymagania podyktowane przez normy górnicze PN-G-42042, PN-G-42044 oraz PN-G-42060. Oprogramowanie OeS posiada również pozytywną opinię Instytutu Techniki Górniczej KOMAG.

Standardowa funkcjonalność oprogramowania OeS pozwala na dowolność definiowania poziomów napięciowych, dowolność modelowania sposobu pracy punktu neutralnego. W ramach jednego schematu można zamodelować całą zakładową sieć zarówno powierzchniową i dołową i wykonywać analizy dla całego modelu.

Obliczenia rozpływowe i zwarciowe dostarczają podstawowych danych o sieci, które są niezbędne przy podejmowaniu decyzji w codziennej eksploatacji, jak również planowania rozwoju. Oprogramowanie OeS umożliwia także modelowanie różnego rodzaju zabezpieczeń, wspiera proces doboru ich nastaw i pozwala na ocenę ich pracy poprzez weryfikację czułości i selektywności oraz ocenę czasów reakcji zabezpieczeń. Przy użyciu OeS możliwa jest też realizacja analiz zagrożenia porażeniowego, obliczanie parametrów instalacji uziemiającej czy wykonywanie zaawansowanych analiz na płaszczyźnie admitancyjnej.

Wykonywanie zaawansowanych, wielowariantowych analiz nigdy nie było prostsze!