Operatorzy systemu dystrybucyjnego

Ze względu na szerokie spektrum zadań, operatorzy systemu dystrybucyjnego mają potrzeby wykonywania różnorodnych obliczeń sieciowych. Obliczenia inżynierskie wykonywane są na potrzeby prowadzenia ruchu, planowania rozwoju sieci, sporządzania ekspertyz przyłączeniowych czy konfiguracji systemu zabezpieczeń. Oprogramowanie OeS świetnie wpisuje się w każdy z wymienionych obszarów.

Obliczenia rozpływowe i zwarciowe dostarczają danych, które są niezbędne zarówno w procesie zarządzania istniejącą infrastrukturą jak i planowania jej rozwoju. Moduł analizy harmonicznych wspiera ocenę jakości zasilania. Oprogramowanie OeS umożliwia również modelowanie różnego rodzaju zabezpieczeń, wspiera proces doboru ich nastaw i pozwala na weryfikację czułości i selektywności oraz ocenę czasów reakcji zabezpieczeń. Przy użyciu OeS możliwa jest także realizacja analiz zagrożenia porażeniowego, obliczeń parametrów instalacji uziemiającej czy wykonywanie zaawansowanych analiz na płaszczyźnie admitancyjnej.

Warto podkreślić również możliwości wykorzystania modułu GRAFIK do modelowania odbiorców z wykorzystaniem taryfy operatora lub danych pomiarowych. Moduł ten pozwala także na modelowanie źródeł wytwórczych z wykorzystaniem bazy ENTSO (lata klimatyczne), z uwzględnieniem prognozy pogody lub w oparciu o dane pozyskiwane z pomiarów. Dla tak zdefiniowanego modelu, obliczenia wykonywane są iteracyjnie na określonym przez użytkownika horyzoncie czasowym i zadanym interwałem czasowym. Dla przebiegów grafikowych automatycznie wyznaczane są również parametry statystyczne.

Kierowana przez nas do Operatorów Systemu Dystrybucyjnego oferta ma szczególny charakter m.in. ze względu na zaimplementowany w oprogramowanie OeS szereg dedykowanych dla OSD rozwiązań, dających możliwość integracji z wewnętrznym środowiskiem informatycznym OSD, np. z systemem zarządzania majątkiem sieciowym czy systemem centralnej bazy pomiarowej. Po wdrożeniu takiej integracji, dzięki opracowanym algorytmom i wykorzystaniu standardów branżowych (np. CIM), niezbędne do obliczeń schematy (modele cyfrowe) mogą być automatycznie generowane i wyposażane danymi pochodzącymi z pomiarów. Czas niezbędny do wykonywania analiz i symulacji sieci zostaje wówczas znacznie skrócony.

Wykonywanie zaawansowanych, wielowariantowych analiz nigdy nie było prostsze!

Nasi klienci

TAURON Dystrybucja S.A.

Firma TAURON Dystrybucja S.A. to jeden z naszych kluczowych klientów i użytkowników oprogramowania OeS. Współpraca w zakresie oprogramowania rozpoczęła się jeszcze w 2008 roku, kiedy Górnośląskim Zakładem Elektroenergetycznym zarządzał Vattenfall AB. Dzisiaj 26 licencji oprogramowania OeS w najnowszej wersji jest wykorzystywane we wszystkich oddziałach firmy na potrzeby opracowywania ekspertyz przyłączeniowych w Wydziałach Planowania i Rozwoju Sieci. Obecnie realizowany jest również projekt integracji oprogramowania OeS z Systemem Zarządzania Majątkiem Sieciowym oraz Centralną Bazą Pomiarową, by zapewnić użytkownikom dostęp do niezbędnych danych i przyspieszyć proces analiz. Na oprogramowaniu współpraca obu firm się nie kończy – IPC Sp. z o.o. było i jest zaangażowane bezpośrednio i jako podwykonawca w wiele prac badawczo rozwojowych i ekspertyz realizowanych na potrzeby TAURON Dystrybucja S.A.