Oprogramowanie OeS 6 jest przeznaczone do modelowania i obliczeń sieci elektroenergetycznych promieniowych i wielokrotnie zamkniętych, w warunkach roboczych i zwarciowych. Możliwości obliczeniowe programu pozwalają na analizę pracy sieci WN, SN i nn w ramach jednego modelu. Program został również wyposażony w moduły wspomagające dobór nastaw zabezpieczeń oraz określanie obciążalności kabli w zależności od warunków ułożenia. OeS od zawsze tworzony był jako narzędzie inżynierskie – cechuje go przejrzystość i prostota obsługi, przy zachowaniu pełnej palety funkcjonalności obliczeniowych na potrzeby realizacji zadań analitycznych i projektowych.

Poszczególne moduły oprogramowania OeS pozwalają na wykonywanie obliczeń rozpływu mocy oraz obliczeń zwarciowych, będących nieodzownym elementem każdego projektu czy ekspertyzy przyłączeniowej. Dostępne funkcjonalności umożliwiają m.in. właściwy dobór urządzeń ze względu na pracę w warunkach roboczych i zwarciowych, rozwiązywanie problemów związanych z kompensacją mocy biernej czy oceną pracy punktu neutralnego. Wspierają również planowanie rozbudowy istniejącej sieci, pomagają w podejmowaniu decyzji łączeniowych. W oprogramowaniu OeS można błyskawicznie wykonać obliczenia dla dowolnej konfiguracji sieci co otwiera przed użytkownikami bardzo duże możliwości tworzenia wielowariantowych analiz.

Od wielu lat rozwijane są także funkcjonalności związane z modelowaniem i analizą pracy zabezpieczeń sieciowych. Użytkownik może analizować czułość i selektywność zabezpieczeń, określić ich czasy reakcji, ocenić zagrożenie porażeniowe. Dodatkowo, OeS może zostać wyposażony w moduł PROKAB, pozwalający na tworzenie i obliczenia dla profilu podłużnego i poprzecznego kabla oraz wyznaczanie parametrów zastępczych linii napowietrznych. Kolejnym elementem dodatkowym jest moduł GRAFIK pozwalający na modelowanie odbiorców z uwzględnieniem zmienności obciążenia w czasie (taryfa operatora lub dane z pomiarów) oraz modelowanie prosumentów 
z uwzględnieniem zmienności ich generacji. Zaimplementowano tutaj możliwość skorzystania z bazy danych ENTSO-E (lata klimatyczne) z uwzględnieniem w obliczeniach prognozy pogody lub wprowadzania danych z pomiarów. Funkcjonalności obliczeniowe pozwalają na analizę przebiegów czasowych mocy i prądów gałęziowych, napięć w węzłach sieci, strat i innych parametrów sieciowych.

Rozpływy

Moduł służy do wykonywania obliczeń w warunkach roboczych sieci. Efektem obliczeń są prądy w gałęziach i napięcia w węzłach sieci. Dodatkowo program oblicza poprzeczne i podłużne straty czynne i bierne w elementach sieci oraz straty całkowite, a także współczynnik mocy i wymaganą moc kompensacji mocy biernej do zadanego współczynnika mocy w punkcie sieci. Po wprowadzeniu wartości parametrów granicznych elementów sieciowych możliwa jest analiza stopnia obciążenia elementów gałęziowych oraz identyfikacja przekroczeń tych parametrów.

Zwarcia

Moduł służy do wykonywania obliczeń w warunkach zwarciowych w warunkach zwarć symetrycznych i niesymetrycznych również z ziemią i przewodem neutralnym. Efektem obliczeń są parametry prądu zwarciowego w każdym węźle sieci zgodnie z PN-EN 60909, a także rozpływ prądu zwarciowego i poziomy napięć w węzłach sieci w czasie tego rozpływu przy zwarciu w zadanym węźle sieci. Dodatkowo obliczane są również zwarciowe prądy pojemnościowe dla sieci z izolowanym punktem neutralnym. Po wprowadzeniu wartości zwarciowych parametrów granicznych elementów sieciowych możliwa jest identyfikacja przekroczeń tych parametrów.

Rozruchy

Moduł służy do wykonywania obliczeń w warunkach rozruchu maszyn wirujących. Po zadaniu czasów rozruchu i momentu rozruchu poszczególnych maszyn możliwe jest wyznaczenie przybliżonego przebiegu czasowego prądów i napięć w sieci. Moduł umożliwia analizę w czasie rozruchu wielu maszyn równocześnie. Wyniki obliczeń obejmują również stan ustalony przed i po sekwencji rozruchów.

Harmoniczne

Moduł służy do wykonywania obliczeń w warunkach odkształconych obciążeń i źródeł. Danymi wejściowymi do modułu są udziały poszczególnych wyższych harmonicznych zarówno czynnych jak i biernych w obciążeniu (odbiór niewirujący lub silnik) oraz generowanych przez źródło (źródło statyczne lub generator wirujący). Efektem obliczeń jest rozpływ wyższych harmonicznych czynnych i biernych dla wszystkich gałęzi sieci oraz poziomy harmonicznych napięcia w węzłach sieci. Wyniki obliczeń zawierają również wartości podstawowej harmonicznej.

Zabezpieczenia

Moduł służy do analizy systemu zabezpieczeń, a w szczególności do wspomagania doboru nastaw zabezpieczeń oraz analizy ich czułości i selektywności. Istnieje możliwość zaimplementowania charakterystyk zabezpieczeń nadprądowych oraz obserwowanie ich na wspólnym rysunku w celu przeprowadzenia kompleksowej analizy selektywności zadziałania. W połączeniu z wynikami obliczeń zwarciowych moduł pozwala na szybkie odczytanie czasu zadziałania zabezpieczenia analizowanego punktu i określenie szybkości jego wyłączenia.

Profil podłużny i obciążalność

Moduł umożliwia modelowanie dowolnego profilu poprzecznego kabla prowadzonego w ziemi lub powietrzu. Do dyspozycji użytkownika są różne sposoby ułożenia wiązki, przepusty i banki przepustów. Dla zdefiniowanego toru prądowego można wykonać obliczenia temperatury dla zadanego obciążenia prądowego lub wyznaczyć obciążalność dopuszczalną długotrwale, dorywczą lub okresowo zmienną. Rozkład temperatury jest prezentowany na mapach ciepła.

Obliczenia grafikowe

Moduł pozwala na zamodelowanie odbiorców o zmiennym w czasie obciążeniu (dla których zmienność obciążenia określana jest na podstawie taryf operatora lub danych z systemów pomiarowych) oraz na zamodelowanie prosumentów o zmiennej generacji. W przypadku odnawialnych źródeł energii zaimplementowano możliwość skorzystania z bazy danych ENTSO-E (lata klimatyczne) z uwzględnieniem w obliczeniach prognozy pogody lub danych pomiarowych. Istnieje również możliwość definiowania obciążeń za pomocą dodatkowych modeli statystycznych (kształtowanie rozkładu oraz uwzględnienie korelacji). Funkcjonalności obliczeń grafikowych pozwalają na analizę przebiegów czasowych mocy i prądów gałęziowych, napięć w węzłach sieci, strat i innych parametrów sieciowych.

Warianty wyposażenia programu

Oprogramowanie OeS jest dostępne w formie półrocznych i rocznych subskrypcji. Dzięki temu elastycznie dopasowujemy wariant i czas dostępu do aplikacji do Twoich aktualnych potrzeb.

W ofercie posiadamy zarówno licencje jednostanowiskowe jak i sieciowe (pływające).

Wersja

BASIC

Moduł – Rozpływy
Moduł – Zwarcia
Moduł – Baza danych
Moduł – Rozruchy
Moduł – Harmoniczne
Moduł – Zabezpieczenia
Moduł – Baza danych zabezpieczeń
Moduł dodatkowy PROKAB
Moduł dodatkowy GRAFIK
Wersja

PROF

Moduł – Rozpływy
Moduł – Zwarcia
Moduł – Baza danych
Moduł – Rozruchy
Moduł – Harmoniczne
Moduł – Zabezpieczenia
Moduł – Baza danych zabezpieczeń
Moduł dodatkowy PROKAB
Moduł dodatkowy GRAFIK
Wersja

EXPERT

Moduł – Rozpływy
Moduł – Zwarcia
Moduł – Baza danych
Moduł – Rozruchy
Moduł – Harmoniczne
Moduł – Zabezpieczenia
Moduł – Baza danych zabezpieczeń
Moduł dodatkowy PROKAB
Moduł dodatkowy GRAFIK