Oprogramowanie OeS 6 jest przeznaczone do modelowania i obliczeń sieci elektroenergetycznych promieniowych i wielokrotnie zamkniętych, w warunkach roboczych i zwarciowych. Możliwości obliczeniowe programu pozwalają na analizę pracy sieci WN, SN i nn w ramach jednego modelu. Program został również wyposażony w moduły wspomagające dobór nastaw zabezpieczeń oraz określanie obciążalności kabli w zależności od warunków ułożenia. OeS od zawsze tworzony był jako narzędzie inżynierskie – cechuje go przejrzystość i prostota obsługi, przy zachowaniu pełnej palety funkcjonalności obliczeniowych na potrzeby realizacji zadań analitycznych i projektowych.

Poszczególne moduły oprogramowania OeS pozwalają na wykonywanie obliczeń rozpływu mocy oraz obliczeń zwarciowych, będących nieodzownym elementem każdego projektu czy ekspertyzy przyłączeniowej. Dostępne funkcjonalności umożliwiają m.in. właściwy dobór urządzeń ze względu na pracę w warunkach roboczych i zwarciowych, rozwiązywanie problemów związanych z kompensacją mocy biernej czy oceną pracy punktu neutralnego. Wspierają również planowanie rozbudowy istniejącej sieci, pomagają w podejmowaniu decyzji łączeniowych. W oprogramowaniu OeS można błyskawicznie wykonać obliczenia dla dowolnej konfiguracji sieci co otwiera przed użytkownikami bardzo duże możliwości tworzenia wielowariantowych analiz.

Od wielu lat rozwijane są także funkcjonalności związane z modelowaniem i analizą pracy zabezpieczeń sieciowych. Użytkownik może analizować czułość i selektywność zabezpieczeń, określić ich czasy reakcji, ocenić zagrożenie porażeniowe. Dodatkowo, OeS może zostać wyposażony w moduł PROKAB, pozwalający na tworzenie i obliczenia dla profilu podłużnego i poprzecznego kabla oraz wyznaczanie parametrów zastępczych linii napowietrznych. Kolejnym elementem dodatkowym jest moduł GRAFIK pozwalający na modelowanie odbiorców z uwzględnieniem zmienności obciążenia w czasie (taryfa operatora lub dane z pomiarów) oraz modelowanie prosumentów 
z uwzględnieniem zmienności ich generacji. Zaimplementowano tutaj możliwość skorzystania z bazy danych ENTSO-E (lata klimatyczne) z uwzględnieniem w obliczeniach prognozy pogody lub wprowadzania danych z pomiarów. Funkcjonalności obliczeniowe pozwalają na analizę przebiegów czasowych mocy i prądów gałęziowych, napięć w węzłach sieci, strat i innych parametrów sieciowych.

Zabezpieczenia

Moduł służy do analizy systemu zabezpieczeń, a w szczególności do wspomagania doboru nastaw zabezpieczeń oraz analizy ich czułości i selektywności. Istnieje możliwość zaimplementowania charakterystyk zabezpieczeń nadprądowych, ziemnozwarciowych i admitancyjnych. W połączeniu z wynikami obliczeń zwarciowych moduł pozwala na szybkie odczytanie czasu zadziałania zabezpieczenia analizowanego punktu i określenie szybkości jego wyłączenia.

Moduł doboru zabezpieczeń w programie OeS 6 wspiera Użytkownika w zakresie:

 • modelowania zabezpieczeń nadprądowych, ziemnozwarciowych i admitancyjnych
 • doboru nastaw,
 • określania współczynników czułości członów zabezpieczeniowych,
 • sprawdzenia selektywności ciągów zabezpieczeń,
 • sprawdzenia czasu reakcji zabezpieczeń,
 • analizy na płaszczyźnie admitancyjnej.

Modelowanie zabezpieczeń
Zabezpieczenie jest bezpośrednio przyporządkowane do łącznika, będącego obiektem wykonawczym.

Parametryzacja zabezpieczenia rozpoczyna się od wyboru jego rodzaju, przy czym w programie OeS zabezpieczenia są podzielone na 3 główne grupy:

 • bezpieczniki i rozłączniki bezpiecznikowe o charakterystykach bezpiecznikowych pasmowych,
 • wyłączniki instalacyjne o charakterystykach czasowo zależnych pasmowych z członem zwarciowym niezależnym,
 • zabezpieczenia cyfrowe określone dowolną zależnością (funkcją).

Dla każdego rodzaju zabezpieczenia oraz stopnia zabezpieczenia cyfrowego należy określić strefę zabezpieczenia oraz oczekiwany współczynnik czułości. Służą do tego odpowiednie zakładki w panelu parametrów zabezpieczenia.

Parametryzacja zabezpieczenia bezpiecznikowego

Parametryzacja bezpiecznika polega na uzupełnieniu tabel określających krawędzie obszaru reakcji zabezpieczenia. Tabele danych można wypełnić na jeden z następujących sposobów:

 • pobierając dane z bazy zabezpieczeń
 • pobierając punkty z zewnętrznego pliku CSV
 • wklejając współrzędne punktów z arkusza kalkulacyjnego

Parametryzacja wyłącznika instalacyjnego

Pierwszym etapem parametryzacji jest wprowadzenie czasu własnego wyłącznika oraz prądu znamionowego. Pierwszy zakres charakterystyki wyłącznika instalacyjnego składa się z pasma definiowanego za pomocą punktów. Druga nastawa jest granicą pobudzenia członu zwarciowego bezzwłocznym, reagującego pasmowo w zależności od zdefiniowanych krotności prądu wyzwalania. Można również pobrać parametry zabezpieczeń zapisanych w bazie danych zabezpieczeń.

Parametryzacja zabezpieczenia cyfrowego

Za pomocą klasy zabezpieczenia cyfrowego można zamodelować dowolną charakterystykę zabezpieczenia nadprądowego, ziemnozwarciowego i admitancyjnego. Parametryzację należy rozpocząć od wyboru kryterium zabezpieczeniowego.

Całkowity czas reakcji zespołu zabezpieczeniowego jest sumą następujących czasów:

 • czasu własnego łącznika,
 • czasu własnego zabezpieczenia,
 • nastawy zwłoki pobudzanego członu.

Parametry zabezpieczenia dla członu niezależnego wprowadza się za pomocą następujących danych
zakres nastawy prądowej:

 • nastawa minimalna Ispmin (A) i maksymalna Isp max (A),
 • nastawa prądowa Isp(A),
 • nastawa prądowa po stronie wtórnej Iss(A) – wyznaczana automatycznie po wprowadzeniu parametrów przekładników prądowych,
 • względna nastawa prądowa Isp/IrP – nastawa odniesiona do prądu odniesienia zabezpieczenia,
 • zakres nastawy czasowej: nastawa minimalna tmin(s) i maksymalna tmax (s),
 • zwłoka zadziałania stopnia zabezpieczeniowego t (s).

Parametry zabezpieczenia dla członu zależnego definiuje się za pomocą następujących danych:

 • zakres nastawy prądowej: nastawa minimalna Ispmin (A) i maksymalna Isp max (A),
 • nastawa prądowa Isp(A) – będąca jednocześnie asymptotą pionową modelowanej charakterystyki,
 • nastawa prądowa po stronie wtórnej Iss(A) – wyznaczana automatycznie po wprowadzeniu parametrów przekładników prądowych,
 • względna nastawa prądowa Isp/I rP – nastawa odniesiona do prądu odniesienia zabezpieczenia

Program zapewnia możliwość wprowadzania charakterystyk w postaci:

 • punktów – podobnie jak ma to miejsce przy modelowaniu bezpiecznika,
 • funkcji – za pomocą bazy danych, do której można wprowadzać i z której można pobierać odpowiednie wzory (charakterystyki czasowo-prądowe).

Parametry zabezpieczenia admitancyjnego wprowadza się za pomocą następujących danych:

 • wyboru charakterystyki z dostępnej listy: admitancyjna, konduktancyjna, susceptancyjna, konduktancyjno-susceptancyjna, konduktancyjna (w przód), konduktancyjna (w tył), susceptancyjna (w przód), susceptancyjna (w tył), admitancyjno-konduktancyjna, admitancyjno-konduktancyjna (w przód), admitancyjno-konduktancyjna (w tył), admitancyjno-susceptancyjna, admitancyjno-susceptancyjna (w przód), admitancyjno-susceptancyjna (w tył),
 • w zależności od charakterystyki: admitancja zerowa, konduktancja zerowa, susceptancja zerowa, kąt korekcji,
 • parametry rozruchowe: prąd zwarciowy składowej zerowej, napięcie składowej zerowej,
 • zwłoka zadziałania stopnia zabezpieczeniowego.

Wspomaganie doboru nastawy zabezpieczenia cyfrowego
Moduł wspomagania doboru nastawy pozwala na automatyczne wyznaczenie wartości nastawy prądowej w zależności od typu zabezpieczenia oraz obiektu zabezpieczanego.
Kryterium doboru nastawy jest zależne od typu zabezpieczenia:

 • Dla zabezpieczeń zwarciowych jest to prąd zwarciowy, przepływający przez łącznik przy zwarciu na końcu strefy zabezpieczanej. Prąd ten można wpisać bezpośrednio lub obliczyć korzystając z przycisku „Oblicz”; wybranie przycisku „Oblicz dla wszystkich konfiguracji” pozwala na wyznaczenie maksymalnego prądu zwarciowego dla wszystkich zapisanych konfiguracji pracy sieci.
 • Dla zabezpieczeń przeciążeniowych jest to prąd obciążenia (wyznaczany w toku obliczeń rozpływowych dla aktualnej lub wszystkich zapisanych konfiguracji stanu sieci) lub prąd znamionowy zabezpieczanego elementu.

Baza danych zabezpieczeń
Baza danych zabezpieczeń umożliwia zapisywanie często wykorzystywanych urządzeń lub poszczególnych członów zabezpieczeniowych. Baza danych bezpieczników zawiera pasmowe charakterystyki czasowo-prądowe bezpieczników zapisane w postaci zbioru punktów. Każda rodzina charakterystyk zawiera szereg charakterystyk dla wkładek o różnych prądach znamionowych. Baza danych wyłączników instalacyjnych przechowuje rodziny charakterystyk względnych, które skalowane są prądem znamionowym. Baza danych zabezpieczeń cyfrowych przechowuje dane w dwóch wariantach: pełne odwzorowanie sparametryzowanego zabezpieczenia (wszystkie stopnie, zakresy, nastawy) lub nowe zabezpieczenie bez nastaw (wszystkie stopnie i zakresy, bez konkretnych nastaw).

Obliczenia czułości zabezpieczeń
Obliczenia czułości zabezpieczeń służą do wyznaczenia współczynników czułości oraz określenia, czy wyznaczone współczynniki są wystarczające do poprawnego doboru zabezpieczeń.
Wyniki obliczeń można przeglądać na schemacie, po zaznaczeniu analizowanego zabezpieczenia lub w zbiorczej tabeli wyników. Dla wszystkich członów wybranych zabezpieczeń wyznaczany jest współczynnik czułości jako iloraz prądu zwarcia dwufazowego na końcu zabezpieczanej strefy i wartości nastawy.

Obliczenia selektywności zabezpieczeń
Analiza selektywności pozwala na ustalenie, czy zabezpieczenia w danym ciągu zasilającym są odpowiednio skoordynowane. Dla każdego zabezpieczenia wybranego do analizy program wyznacza drogę zasilania oraz grupuje wszystkie zabezpieczenia będące na tej drodze. Następnie charakterystyki wypadkowe zgrupowanych zabezpieczeń są przeliczane na poziom napięciowy głównego zabezpieczenia i wyświetlane wspólnie na jednym rysunku.

Wykres wypadkowy analizy selektywności zawiera następujące dane:

 • informacja, czy zabezpieczenia w analizowanym ciągu są selektywne – badany jest minimalny odstęp czasowy między charakterystykami zabezpieczeń i porównywalny z wartością zadaną w konfiguracji obliczeń,
 • oznaczenie elementu zasilającego,
 • nazwa analizowanego zabezpieczenia i jego poziom napięciowy,
 • wykres ciągu zabezpieczeniowego:
  • charakterystyki wszystkich zabezpieczeń w ciągu przeliczone na poziom napięciowy analizowanego zabezpieczenia,
  • minimalny prąd zwarciowy dwufazowy, wyznaczony dla zwarcia na końcu strefy analizowanego zabezpieczenia,
  • maksymalny prąd zwarciowy początkowy, wyznaczony dla miejsca zainstalowania zabezpieczenia,
  • moduł prądu obciążenia, przepływającego przez analizowane zabezpieczenie dla aktualnego stanu pracy sieci.

Charakterystyki wypadkowe ciągów zabezpieczeniowych są dostępne również z poziomu tabeli wyników.

Obliczenia czasu reakcji zabezpieczeń
Analiza czasów reakcji zabezpieczeń pozwala na określenie czasu zadziałania zabezpieczeń w odpowiedzi na przepływający przez nie prąd w różnych stanach pracy sieci.

Wynikiem obliczeń jest czas reakcji wszystkich zabezpieczeń na przepływający przez nie prąd w trakcie wskazanego stanu sieci:

 • dla obliczeń zwarciowych:
  • funkcja zabezpieczeniowa nadprądowa – czas reakcji wyznaczany jest dwukrotnie, dla maksymalnego prądu zwarciowego początkowego oraz zwarcia trójfazowego (pominięto udział silników w prądzie zwarciowym; współczynnik napięciowy c = 1),
  • funkcja zabezpieczeniowa ziemnozwarciowa – czas reakcji jest wyznaczany dla rozpływu prądu zwarciowego jednofazowego, składowej 3I0,
 • dla obliczeń rozpływowych – czas jest wyznaczany dla prądu obciążenia w rozpływach roboczych,
 • dla rozruchów silników – czas jest wyznaczany dla maksymalnego prądu obciążenia w obrębie zadanego czasu analizy obliczeń rozruchowych.