Oprogramowanie OeS 6 jest przeznaczone do modelowania i obliczeń sieci elektroenergetycznych promieniowych i wielokrotnie zamkniętych, w warunkach roboczych i zwarciowych. Możliwości obliczeniowe programu pozwalają na analizę pracy sieci WN, SN i nn w ramach jednego modelu. Program został również wyposażony w moduły wspomagające dobór nastaw zabezpieczeń oraz określanie obciążalności kabli w zależności od warunków ułożenia. OeS od zawsze tworzony był jako narzędzie inżynierskie – cechuje go przejrzystość i prostota obsługi, przy zachowaniu pełnej palety funkcjonalności obliczeniowych na potrzeby realizacji zadań analitycznych i projektowych.

Poszczególne moduły oprogramowania OeS pozwalają na wykonywanie obliczeń rozpływu mocy oraz obliczeń zwarciowych, będących nieodzownym elementem każdego projektu czy ekspertyzy przyłączeniowej. Dostępne funkcjonalności umożliwiają m.in. właściwy dobór urządzeń ze względu na pracę w warunkach roboczych i zwarciowych, rozwiązywanie problemów związanych z kompensacją mocy biernej czy oceną pracy punktu neutralnego. Wspierają również planowanie rozbudowy istniejącej sieci, pomagają w podejmowaniu decyzji łączeniowych. W oprogramowaniu OeS można błyskawicznie wykonać obliczenia dla dowolnej konfiguracji sieci co otwiera przed użytkownikami bardzo duże możliwości tworzenia wielowariantowych analiz.

Od wielu lat rozwijane są także funkcjonalności związane z modelowaniem i analizą pracy zabezpieczeń sieciowych. Użytkownik może analizować czułość i selektywność zabezpieczeń, określić ich czasy reakcji, ocenić zagrożenie porażeniowe. Dodatkowo, OeS może zostać wyposażony w moduł PROKAB, pozwalający na tworzenie i obliczenia dla profilu podłużnego i poprzecznego kabla oraz wyznaczanie parametrów zastępczych linii napowietrznych. Kolejnym elementem dodatkowym jest moduł GRAFIK pozwalający na modelowanie odbiorców z uwzględnieniem zmienności obciążenia w czasie (taryfa operatora lub dane z pomiarów) oraz modelowanie prosumentów 
z uwzględnieniem zmienności ich generacji. Zaimplementowano tutaj możliwość skorzystania z bazy danych ENTSO-E (lata klimatyczne) z uwzględnieniem w obliczeniach prognozy pogody lub wprowadzania danych z pomiarów. Funkcjonalności obliczeniowe pozwalają na analizę przebiegów czasowych mocy i prądów gałęziowych, napięć w węzłach sieci, strat i innych parametrów sieciowych.

Harmoniczne

Moduł służy do wykonywania obliczeń w warunkach odkształconych obciążeń i źródeł. Danymi wejściowymi do modułu są udziały poszczególnych wyższych harmonicznych zarówno czynnych jak i biernych w obciążeniu (odbiór niewirujący lub silnik) oraz generowanych przez źródło (źródło statyczne lub generator wirujący). Efektem obliczeń jest rozpływ wyższych harmonicznych czynnych i biernych dla wszystkich gałęzi sieci oraz poziomy harmonicznych napięcia w węzłach sieci. Wyniki obliczeń zawierają również wartości podstawowej harmonicznej.

Obliczenia harmoniczne pozwalają na określenie udziału wyższych harmonicznych w prądach gałęziowych oraz napięciach węzłów sieciowych, jak również na wyznaczenie współczynnika zawartości harmonicznych THD (ang. Total Harmonic Distortion).

Program OeS umożliwia ustalenie względnego obciążenia, pochodzącego od wyższych harmonicznych, dla następujących elementów:

 • sieć zasilająca,
 • odbiór statyczny,
 • maszyna asynchroniczna,
 • maszyna synchroniczna,
 • bateria kondensatorów.

Program pozwala na wprowadzanie danych do maksymalnie 50-tej harmonicznej. Parametry są definiowane osobno dla obciążenia czynnego i biernego, jako procent składowej podstawowej.

Po zdefiniowaniu parametrów wyższych harmonicznych w elementach sieciowych można wykonać analizę rozpływu wyższych harmonicznych dla całego modelu.

Zgrubne wyniki obliczeń prezentowane są w postaci wykresu w „dymku” po najechaniu na element

Szczegółowe wyniki analizy zawarte są w odpowiedniej tabeli wyników obliczeń:

 • wyniki węzłowe:
  • U (kV) – napięcie gałęziowe,
  • THD (%) – współczynnik zawartości wyższych harmonicznych,
  • |Unh| (kV) – moduł napięcia węzłowego n-tej harmonicznej,
  • Re{Unh} (kV) – składowa czynna napięcia węzłowego n-tej harmonicznej,
  • Im{Unh} (kV) – składowa bierna napięcia węzłowego n-tej harmonicznej,
  • |Unh| (%) – wartość względna modułu napięcia węzłowego n-tej harmonicznej odniesiona do składowej podstawowej,
  • Re{Unh} (%) – wartość względna składowej czynnej napięcia węzłowego n-tej harmonicznej odniesiona do składowej podstawowej,
  • Im{Unh} (%) – wartość względna składowej biernej napięcia węzłowego n-tej harmonicznej odniesiona do składowej podstawowej,
 • wyniki gałęziowe:
  • U (kV) – napięcie gałęziowe,
  • THD (%) – współczynnik zawartości wyższych harmonicznych,
  • |Inh| (kA) – moduł prądu gałęziowego n-tej harmonicznej,
  • Re{Inh} (kA) – składowa czynna prądu gałęziowego n-tej harmonicznej,
  • Im{Inh} (kA) – składowa bierna prądu gałęziowego n-tej harmonicznej,
  • |Inh| (%) – wartość względna modułu prądu gałęziowego n-tej harmonicznej odniesiona do składowej podstawowej,
  • Re{Inh} (%) – wartość względna składowej czynnej prądu gałęziowego n-tej harmonicznej odniesiona do składowej podstawowej,
  • Im{Inh} (%) – wartość względna składowej biernej prądu gałęziowego n-tej harmonicznej odniesiona do składowej podstawowej,