Oprogramowanie OeS 6 jest przeznaczone do modelowania i obliczeń sieci elektroenergetycznych promieniowych i wielokrotnie zamkniętych, w warunkach roboczych i zwarciowych. Możliwości obliczeniowe programu pozwalają na analizę pracy sieci WN, SN i nn w ramach jednego modelu. Program został również wyposażony w moduły wspomagające dobór nastaw zabezpieczeń oraz określanie obciążalności kabli w zależności od warunków ułożenia. OeS od zawsze tworzony był jako narzędzie inżynierskie – cechuje go przejrzystość i prostota obsługi, przy zachowaniu pełnej palety funkcjonalności obliczeniowych na potrzeby realizacji zadań analitycznych i projektowych.

Poszczególne moduły oprogramowania OeS pozwalają na wykonywanie obliczeń rozpływu mocy oraz obliczeń zwarciowych, będących nieodzownym elementem każdego projektu czy ekspertyzy przyłączeniowej. Dostępne funkcjonalności umożliwiają m.in. właściwy dobór urządzeń ze względu na pracę w warunkach roboczych i zwarciowych, rozwiązywanie problemów związanych z kompensacją mocy biernej czy oceną pracy punktu neutralnego. Wspierają również planowanie rozbudowy istniejącej sieci, pomagają w podejmowaniu decyzji łączeniowych. W oprogramowaniu OeS można błyskawicznie wykonać obliczenia dla dowolnej konfiguracji sieci co otwiera przed użytkownikami bardzo duże możliwości tworzenia wielowariantowych analiz.

Od wielu lat rozwijane są także funkcjonalności związane z modelowaniem i analizą pracy zabezpieczeń sieciowych. Użytkownik może analizować czułość i selektywność zabezpieczeń, określić ich czasy reakcji, ocenić zagrożenie porażeniowe. Dodatkowo, OeS może zostać wyposażony w moduł PROKAB, pozwalający na tworzenie i obliczenia dla profilu podłużnego i poprzecznego kabla oraz wyznaczanie parametrów zastępczych linii napowietrznych. Kolejnym elementem dodatkowym jest moduł GRAFIK pozwalający na modelowanie odbiorców z uwzględnieniem zmienności obciążenia w czasie (taryfa operatora lub dane z pomiarów) oraz modelowanie prosumentów 
z uwzględnieniem zmienności ich generacji. Zaimplementowano tutaj możliwość skorzystania z bazy danych ENTSO-E (lata klimatyczne) z uwzględnieniem w obliczeniach prognozy pogody lub wprowadzania danych z pomiarów. Funkcjonalności obliczeniowe pozwalają na analizę przebiegów czasowych mocy i prądów gałęziowych, napięć w węzłach sieci, strat i innych parametrów sieciowych.

Profil podłużny i obciążalność (moduł PROKAB)

Moduł umożliwia modelowanie dowolnego profilu poprzecznego kabla prowadzonego w ziemi lub powietrzu. Do dyspozycji użytkownika są różne sposoby ułożenia wiązki, przepusty i banki przepustów. Dla zdefiniowanego toru prądowego można wykonać obliczenia temperatury dla zadanego obciążenia prądowego lub wyznaczyć obciążalność dopuszczalną długotrwale, dorywczą lub okresowo zmienną. Rozkład temperatury jest prezentowany na mapach ciepła.

Zdefiniowane profile poprzeczne można wykorzystywać jako elementy składowe profilu podłużnego kabla, definiując dodatkowo długość poszczególnych odcinków i sposób uziemienia żyły powrotnej. Funkcjonalność Profil podłużny pozwala na wyznaczenie współczynnika strat dodatkowych, wyznaczenie obciążalności kabla wynikającej z całego jego przebiegu. Moduł wspiera również dobór żył powrotnych i ograniczników przepięć. Dodatkowo, zaimplementowane funkcjonalności pozwalają również na optymalizację długości stref crossboundingowych.

Moduł PROKAB to także możliwość wyznaczania parametrów zastępczych linii napowietrznych. Na podstawie modelu linii – słupów, układu przewodów fazowych i układu przewodów odgromowych – użytkownik może wyznaczyć między innymi impedancję zgodną oraz impedancję zerową linii.