Oprogramowanie OeS 6 jest przeznaczone do modelowania i obliczeń sieci elektroenergetycznych promieniowych i wielokrotnie zamkniętych, w warunkach roboczych i zwarciowych. Możliwości obliczeniowe programu pozwalają na analizę pracy sieci WN, SN i nn w ramach jednego modelu. Program został również wyposażony w moduły wspomagające dobór nastaw zabezpieczeń oraz określanie obciążalności kabli w zależności od warunków ułożenia. OeS od zawsze tworzony był jako narzędzie inżynierskie – cechuje go przejrzystość i prostota obsługi, przy zachowaniu pełnej palety funkcjonalności obliczeniowych na potrzeby realizacji zadań analitycznych i projektowych.

Poszczególne moduły oprogramowania OeS pozwalają na wykonywanie obliczeń rozpływu mocy oraz obliczeń zwarciowych, będących nieodzownym elementem każdego projektu czy ekspertyzy przyłączeniowej. Dostępne funkcjonalności umożliwiają m.in. właściwy dobór urządzeń ze względu na pracę w warunkach roboczych i zwarciowych, rozwiązywanie problemów związanych z kompensacją mocy biernej czy oceną pracy punktu neutralnego. Wspierają również planowanie rozbudowy istniejącej sieci, pomagają w podejmowaniu decyzji łączeniowych. W oprogramowaniu OeS można błyskawicznie wykonać obliczenia dla dowolnej konfiguracji sieci co otwiera przed użytkownikami bardzo duże możliwości tworzenia wielowariantowych analiz.

Od wielu lat rozwijane są także funkcjonalności związane z modelowaniem i analizą pracy zabezpieczeń sieciowych. Użytkownik może analizować czułość i selektywność zabezpieczeń, określić ich czasy reakcji, ocenić zagrożenie porażeniowe. Dodatkowo, OeS może zostać wyposażony w moduł PROKAB, pozwalający na tworzenie i obliczenia dla profilu podłużnego i poprzecznego kabla oraz wyznaczanie parametrów zastępczych linii napowietrznych. Kolejnym elementem dodatkowym jest moduł GRAFIK pozwalający na modelowanie odbiorców z uwzględnieniem zmienności obciążenia w czasie (taryfa operatora lub dane z pomiarów) oraz modelowanie prosumentów 
z uwzględnieniem zmienności ich generacji. Zaimplementowano tutaj możliwość skorzystania z bazy danych ENTSO-E (lata klimatyczne) z uwzględnieniem w obliczeniach prognozy pogody lub wprowadzania danych z pomiarów. Funkcjonalności obliczeniowe pozwalają na analizę przebiegów czasowych mocy i prądów gałęziowych, napięć w węzłach sieci, strat i innych parametrów sieciowych.

Rozruchy

Moduł służy do wykonywania obliczeń w warunkach rozruchu maszyn wirujących. Po zadaniu czasów rozruchu i momentu rozruchu poszczególnych maszyn możliwe jest wyznaczenie przybliżonego przebiegu czasowego prądów i napięć w sieci. Moduł umożliwia analizę w czasie rozruchu wielu maszyn równocześnie. Wyniki obliczeń obejmują również stan ustalony przed i po sekwencji rozruchów.

Obliczenia rozruchowe pozwalają na określenie stanu sieci w momencie załączania maszyn wirujących. Rozruch modelowany jest za pomocą skoku obciążenia, do wartości wynikającej z krotności prądu rozruchowego (parametr techniczny maszyn). Po zakończeniu procesu rozruchu generowane obciążenie wraca do poziomu roboczego, wynikającego z sumarycznego współczynnika obciążenia.

Parametry niezbędne do obliczeń rozruchu maszyn, które należy podać w ich oknach dialogowych to:

 • rozruchowy współczynnik mocy cosϕLR– współczynnik mocy, uwzględniany w trakcie rozruchu, w przypadku braku danych zaleca się przyjęcie wartości cosϕLR = 0,3,
 • chwila załączenia tstart(s) – chwila czasowa, od której będzie symulowany rozruch; zakłada się że w czasie poprzedzającym chwilę załączenia maszyna nie pracuje,
 • czas rozruchu tr(s) – czas trwania rozruchu rozpoczynającego się od chwili tstart; po zakończeniu rozruchu obciążenie maszyny wraca do poziomu prądu roboczego,
 • krotność prądu rozruchowego ILR/Ir.

Podstawowym wynikiem obliczeń rozruchowych są przebiegi czasowe wartości chwilowych prądów i napięć dla sumarycznego czasu analizy. Przebiegi te – wyznaczone dla wszystkich gałęzi i węzłów schematu – dostępne są po najechaniu kursorem myszy na dowolną gałąź (przebieg prądu) lub węzeł (przebieg napięcia) schematu. Pełne wyniki obliczeń rozruchowych dostępne są w oknie wynikowym:

 • zakładka Wyniki węzłowe:
  • maksymalne napięcie max{|U|} (kV) – wartość maksymalna modułu napięcia w analizowanym przedziale,
  • minimalne napięcie min{|U|} (kV) – wartość minimalna modułu napięcia w analizowanym przedziale,
  • napięcie rzeczywiste Up(kV) – napięcie węzłowe wynikające z rzeczywistej przekładni transformatorów,
  • moduł napięcia |Uts|(kV) – moduł napięcia w węźle dla przedziału obliczeń rozpoczynającego się w chwili t (s),
  • część rzeczywista napięcia Re{Uts} (kV),
  • część urojona napięcia Im{Uts} (kV),
 • zakładka Wyniki gałęziowe:
  • maksymalny prąd max{|I|} (A) – wartość maksymalna modułu prądu w analizowanym przedziale,
  • minimalny prąd min{|I|} (A) – wartość minimalna modułu prądu w analizowanym przedziale,
  • moduł prądu |Its|(A) – moduł prądu w węźle dla przedziału obliczeń rozpoczynającego się w chwili t (s),
  • część rzeczywista prądu Re{Its} (A),
  • część urojona prądu Im{Its} (A).

W dolnej części okna wyników obliczeń znajduje się przeglądarka przebiegów czasowych prądu lub napięcia. Odpowiednio dla wybranej zakładki i zaznaczonej pozycji w tabeli wyników pozwala ona wyświetlić wartość rzeczywistą, urojoną oraz moduł analizowanej wielkości.