Program ZikOS służy do kompleksowej analizy stanów pracy elektroenergetycznych linii napowietrznych. System ZikOS umożliwia analizę mechaniki przewodów, parametrów elektrycznych linii i oddziaływań linii na środowisko. Opracowane rozwiązania umożliwiają zaawansowaną analizę aktualnego stanu linii, efektywne projektowanie nowych i modernizowanych linii oraz skuteczną ocenę zagrożeń środowiskowych związanych z ich eksploatacją.

Obciążalność Przewodów Linii

Obciążalność przewodów linii napowietrznych (CIGRE, dynamiczna, zwarciowa – przewodów roboczych i odgromowych). Uwzględnienie temperatury otoczenia, prędkości i kierunku wiatru, nasłonecznienia, danych technicznych przewodu roboczego, wysokości zawieszenia linii nad poziomem morza. Wyznaczanie quasi-dynamicznej obciążalności termicznej uzależnionej od temperatury otoczenia – symulacja pracy przewodu w warunkach pogodowych, zarejestrowanych w zbiorze danych historycznych, możliwość określenia obciążalności przewodu dla zadanego, akceptowalnego ryzyka przekroczeń. Wyznaczanie obciążalności zwarciowej, szczególnie dla przewodów odgromowych przewodów OPGW – symulowane jest zwarcie doziemne na każdej konstrukcji wsporczej linii i wyznaczane są prądy zwarcia w przewodach roboczych i odgromowych.

Moduł OPL przeznaczony jest do wyznaczania obciążalności prądowej przewodów linii według jednego z wybranych algorytmów:

 • obciążalność w stanie ustalonym (statyczna) według CIGRE,
 • obciążalność prądowa krótkotrwała (dynamiczna),
 • obciążalność zwarciowa przewodów odgromowych.

CIGRE

Danymi wejściowymi do modułu obliczeniowego obciążalności statycznej są następujące parametry:

 • Identyfikacja linii – nazwa linii, nazwa sekcji
 • Dane przewodu:
  • rodzaj,
  • typ,
  • przekrój,
  • średnica,
  • rezystancja przewodu w temperaturze 20°C,
  • temperaturowy współczynnik wzrostu rezystancji,
  • współczynnik emisyjności,
  • współczynnik absorbcyjności,
  • średnica drutu w warstwie zewnętrznej,
  • liczba warstw aluminiowych,
  • rodzaj rdzenia,
  • rodzaj drutów,
 • Warunki obliczeń:
  • temperatura otoczenia,
  • intensywność promieniowania słonecznego,
  • prędkość wiatru,
  • kąt natarcia wiatru,
  • wysokość położenia linii nad poziomem morza,
 • Dane wejściowe obliczeń (zadana temperatura lub prąd).

Jako wyniki przeprowadzonych obliczeń prezentowane jest zestawienie tabelaryczne następujących wielkości:

 • dopuszczalny prąd dla zadanej temperatury,
 • temperatura dla zadanego prądu.

Dynamiczna

Danymi wejściowymi do modułu obliczeniowego są następujące parametry:

 • Identyfikacja linii – nazwa linii, nazwa sekcji
 • Dane przewodu:
  • rodzaj,
  • typ,
  • średnica obliczeniowa przewodu,
  • średnica drutów
  • rezystancja przewodu w temperaturze 20°C,
  • temperaturowy współczynnik wzrostu rezystancji,
  • liczba warstw aluminiowych,
  • współczynniki emisyjności,
  • współczynnik absorbcyjności,
  • współczynnik chropowatości przewodu,
 • Warunki obliczeń:
  • temperatura projektowa,
  • wysokość położenia linii nad poziomem morza,
  • różnica temperatur naciągu i otoczenia,
  • minimalny prąd obciążenia,
  • maksymalna wartość prądu zadanego,
  • współczynnik zmienności,
  • uwzględnianie zmiany wartości płynącego prądu,
  • zadane przedziały temperatur analizy.

Jako wyniki przeprowadzonych obliczeń prezentowane jest zestawienie tabelaryczne następujących wielkości dla zadanych przedziałów temperaturowych:

 • ryzyko przekroczenia,
 • liczba przekroczeń,
 • średnia temperatura przekroczeń,
 • maksymalne przekroczenie temperatur,
 • prąd zadany.

Zwarciowa

Danymi wejściowymi do modułu obliczeniowego są następujące parametry:

 • Identyfikacja linii:
  • nazwa linii,
  • nazwa sekcji,
  • napięcie nominalne sieci,
  • obliczeniowy czas zwarcia,
  • rodzaj danych wejściowych (same prądy zwarcia lub wraz z reaktancjami),
  • rezystywność gruntu,
 • Prądy zwarcia i udziały:
  • prąd trójfazowy w stacji A,
  • procentowy udział linii w stacji A,
  • prąd trójfazowy w stacji B,
  • procentowy udział linii w stacji B,
  • prąd jednofazowy w stacji A,
  • procentowy udział linii (w 3I0),
  • prąd jednofazowy w stacji B,
  • procentowy udział linii (w 3I0),
 • Dane słupów i przęseł:
  • nazwa słupa,
  • rezystancja uziemienia,
  • typ przewodu odgromowego,
  • liczba przewodów odgromowych,
  • rozpiętość przęsła,
  • przekrój przewodu,
  • średnica przewodu,
  • rezystancja jednostkowa,
  • przenikalność magnetyczna,
  • odległość Dmax1,
  • odległość Dmax2,
  • odległość D1-2.

Jako wyniki przeprowadzonych obliczeń prezentowane są następujące zestawienia tabelaryczne:

 • Obciążalność przewodów odgromowych:
  • nazwa przęsła,
  • maksymalny prąd zwarciowy,
  • prąd zwarciowy 1-sekundowy,
  • gęstość prądu zwarciowego,
  • całka cieplna I2t,
 • Prądy zwarcia w linii:
  • nazwa przęsła,
  • prąd zwarcia 1-fazowego (3I0),
  • prąd zwarcia 1-fazowego ze stacji A,
  • prąd zwarcia 1-fazowego ze stacji B,
  • prąd zwarcia w przewodzie odgromowym do stacji A,
  • prąd zwarcia w przewodzie odgromowym do stacji B,
  • współczynnik redukcyjny do stacji A,
  • współczynnik redukcyjny do stacji B.