POIR.01.01.01-00-0972/18

Tytuł projektu
Smart-OeS – system wspomagający zarządzanie pracą i planowanie rozwoju sieci elektroenergetycznych nasyconych zasobami wytwórczo-odbiorczymi

Krótki opis projektu
Przedmiotem projektu jest opracowanie systemu informatycznego Smart-OeS przeznaczonego do wspomagania planowania rozwoju i zarządzania pracą sieci elektroenergetycznych (klasycznych i inteligentnych) oraz zasobów wytwórczo-odbiorczych (ZWO) przyłączanych do tych sieci. System będzie uwzględniać współzależności techniczne i rynkowe występujące w sieciach o wysokim stopniu nasycenia lokalnymi jednostkami wytwórczymi, magazynami energii, infrastrukturą dla elektromobilności, aktywnymi odbiorami itp., przy uwzględnieniu specyfiki funkcjonalnej tych sieci – różnej dla energetyki zawodowej, zakładów przemysłowych oraz społeczności energetycznych (w tym klastrów energii, spółdzielni energetycznych, wirtualnych elektrowni). Nadrzędną cechą systemu jest uwzględnienie, na każdym etapie analizy, sieci elektroenergetycznej łączącej wszystkie ZWO w spójną całość. Odpowiednio zamodelowane sieci el.-en. oraz właściwe analizy technicznoekonomiczne maksymalnie przybliżą wyniki symulacji do rzeczywistych zjawisk zachodzących w elektroenergetycznych systemach rozdzielczych z uwzględnieniem technicznych ograniczeń sieciowych i stochastycznego charakteru ZWO.

Cele projektu
Celem projektu jest opracowanie systemu informatycznego Smart-OeS przeznaczonego do wspomagania planowania rozwoju i zarządzania pracą sieci elektroenergetycznych (klasycznych i inteligentnych) oraz zasobów wytwórczo-odbiorczych (ZWO) przyłączanych do tych sieci. System będzie uwzględniać współzależności techniczne i rynkowe występujące w sieciach o wysokim stopniu nasycenia lokalnymi jednostkami wytwórczymi, magazynami energii, infrastrukturą dla elektromobilności, aktywnymi odbiorami itp., przy uwzględnieniu specyfiki funkcjonalnej tych sieci – różnej dla energetyki zawodowej, zakładów przemysłowych oraz społeczności energetycznych (w tym klastrów energii, spółdzielni energetycznych, wirtualnych elektrowni).

Planowane efekty projektu
Nadrzędną cechą systemu będzie uwzględnienie, na każdym etapie analizy, sieci elektroenergetycznej łączącej wszystkie ZWO w spójną całość. Odpowiednio zamodelowane sieci el.-en. oraz właściwe analizy techniczno-ekonomiczne maksymalnie przybliżą wyniki symulacji do rzeczywistych zjawisk zachodzących w el.-en. systemach rozdzielczych z uwzględnieniem technicznych ograniczeń sieciowych i stochastycznego charakteru ZWO.
Główne zadania do realizacji w projekcie to:

 1. implementacja standardu CIM umożliwiająca wykorzystanie przez różne podmioty wspólnego, ustandaryzowanego modelu sieci;
  opracowanie i implementacja metodyki obliczeń sieci el.-en., uwzględniającej nowe cechy, pojawiające się w sieci nasyconej źródłami i instalacjami o różnej specyfice pracy, w tym magazynami energii;
 2. opracowanie i implementacja modeli ZWO przyłączanych do sieci SN i nn. Uwzględnione zostaną zindywidualizowane cechy ZWO inteligentnych sieci el.-en. nowego, zdecentralizowanego modelu rynku energii elektrycznej (m.in. magazyny energii, wirtualne elektrownie, infrastruktura elektromobilności, aktywni odbiorcy);
 3. opracowanie i implementacja zaawansowanych algorytmów dla modułów funkcjonalnych wspierających zarządzanie pracą i planowanie rozwoju sieci el.-en.

Wartość projektu
2 658 730,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich
1 956 652,00 zł

Okres realizacji projektu
1.05.2019 r. – 30.04.2022 r.

Harmonogram realizacji projektu
Gannt SmartOeS

 • Etap nr 1
  Opracowanie architektury systemu. Implementacja standardu CIM w modelowaniu sieci. Opracowanie i implementacja metodyki obliczeń sieci elektroenergetycznych nasyconych ZWO w stanach normalnej pracy on- i off-grid oraz w stanach zakłóceniowych. Opracowanie i implementacja metodyki analizy niezawodności pracy systemu elektroenergetycznego. Implementacja metodyki obliczeń w module wspomagającym dobór nastaw automatyki zabezpieczeniowej i regulacyjnej.
  Efekt końcowy etapu: System obliczeniowy Smart-OeS w wersji testowej, który umożliwia wykonanie obliczeń rozpływowych, zwarciowych i niezawodnościowych w sieciach testowych nasyconych ZWO.
 • Etap nr 2
  Opracowanie i implementacja probabilistycznych modeli rynkowych ZWO, efektywnych algorytmów dla planowanych, nowych, innowacyjnych funkcjonalności systemu, zaawansowanych interfejsów wraz z biblioteką danych referencyjnych. Efekt końcowy etapu: Działający prototyp systemu Smart-OeS, w tym prototypy modułów obliczeniowych, realizujące zaawansowane funkcjonalności systemu Smart-OeS, utworzona baza danych, utworzona biblioteka modeli referencyjnych, działający interfejs użytkownika i moduł wizualizacji wyników analiz.
 • Etap nr 3
  Testowanie i optymalizacja rozwiązań zastosowanych w prototypie systemu. Efekt końcowy etapu: Zoptymalizowany, w pełni przygotowany komercyjnie produkt – gotowy do sprzedaży oraz wykorzystania we własnych analizach Wnioskodawcy.

Nazwa programu
POIR.00.00.00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój. Oś priorytetowa POIR.01.00.00. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa. Działanie
POIR.01.01.00. Projekty B+R przedsiębiorstw. Poddziałanie POIR.01.01.01. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Instytucja pośrednicząca
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Zobacz również:

ZikOS-LN – Zintegrowany system do kompleksowej analizy stanów pracy elektroenergetycznych linii…
POIR.01.01.01-00-1042/17
Innowacyjne źródła światła w technologii LED sterowane mikroprocesorowo o podwyższonej efektywności energetycznej…
WND-RPSL.01.02.00-24-0134/20