WND-RPSL.01.02.00-24-0134/20

Tytuł projektu
Innowacyjne źródła światła w technologii LED sterowane mikroprocesorowo o podwyższonej efektywności energetycznej i świetlnej oraz obniżonych wartościach zakłóceń EMC do oświetlenia wnętrzowego i specjalistycznego zintegrowane z czujnikiem ruchu i zmierzchu, układem podtrzymania zasilania i funkcją inteligentnego przyciemniania

Krótki opis projektu
Celem projektu jest wdrożenie do produkcji nowej innowacyjnej generacji źródeł światła LED o podwyższonej efektywności energetycznej i świetlnej zintegrowanych w ramach jednego obwodu drukowanego z układami czujnika ruchu i zmierzchu, układem podtrzymania w przypadku zaniku zasilania głównego oraz układem przyciemniania w przypadku wykrycia braku ruchu. Planowane są prace eksperymentalne prace badawczo-rozwojowe nad innowacyjnymi układami zwiększającymi sprawność źródła LED (zwiększenie współczynnika mocy powyżej 0,90) zwiększenie efektywności świetlnej (powyżej 120 lm/W) oraz minimalizację zakłóceń EMC w stosunku do źródeł LED aktualnie produkowanych przez Wnioskodawcę. W projekcie przewidziane są eksperymentalne prace badawczo-rozwojowe w celu wdrożenia do masowej produkcji nowych produktów, a także propagowanie wyników prac w czasopismach branżowych oraz ochronę patentową wypracowanych rozwiązań.

Cele projektu
Cel projektu jest ściśle powiązany z celem szczegółowym Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, jakim jest wzrost innowacyjności regionu przez zwiększenie liczby przedsiębiorstw zaangażowanych w prace B+R oraz poprawę jakości infrastruktury badawczej wykorzystywanej dla działalności B+R. Realizacja projektu w znacznym stopniu przyczyni się do realizacji celów RPO WSL oraz celów opisanych dla działania 1.2., przy zachowaniu spójności z częścią wskaźnikową.

Głównym celem projektu jest wdrożenie do produkcji źródeł światła LED o wspomnianych funkcjonalnościach jako układy zintegrowane w ramach jednego obwodu drukowanego oraz wdrożenie do produkcji produktów o wyższej sprawności i efektywności świetlnej.

Cel RPO WSL jakim jest wzrost innowacyjności regionu realizowany jest przez komercyjne wykorzystanie wyników prac B+R będących przedmiotem projektu. Realizacja celów RPO WSL następuje poprzez:

 • Zwiększenie liczby przedsiębiorstw zaangażowanych w prace B+R oraz poprawę jakości infrastruktury badawczej wykorzystywanej dla działalności B+R.
 • Zwiększenie udziału prac B+R w działalności firmy.
 • Zwiększenie potencjału innowacyjności tworzonych produktów.
 • Zwiększenie konkurencyjności produktów i firmy.
 • Zwiększenie efektywności energetycznej, funkcjonalności i niezawodności projektowanych produktów.
 • Przyspieszenie procesu wprowadzenia produktu do produkcji i na rynek.
 • Stworzenie możliwości prowadzenia przez przedsiębiorstwo prac B+R na własne potrzeby w celu wdrażania nowych produktów.
 • Stworzenie możliwości eksportu wysokiej jakości towarów o określonych parametrach zweryfikowanych badaniami laboratoryjnymi.

Planowane efekty projektu
Wyniki realizacji projektu będą miały pozytywny wpływ na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw działających na terenie województwa śląskiego. Zwiększenie asortymentu paneli LED oferowanych przez Wnioskodawcę powoduje automatycznie zwiększenie asortymentu u odbiorców Wnioskodawcy działających na terenie województwa śląskiego. Każde z wyżej wymienionych korzyści jakie zostaną osiągnięte przez firmę Wnioskodawcy przekłada się na wzrost jego konkurencyjności i na wzrost konkurencyjności naszych odbiorców. Realizacja projektu spowoduje zatem wzrost konkurencyjności tych firm w skali województwa i kraju, a w niektórych przypadkach również w skali międzynarodowej poprzez zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstwa, zwiększenie obrotów firmy zwiększenie jakości i trwałości oferowanych produktów poszerzenie asortymentu produktów i dywersyfikacja kanałów dystrybucji. Dzięki realizacji projektu Wnioskodawca w skali przedsiębiorstwa osiągnie następujące korzyści:

 • zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa w skali województwa i kraju,
 • wprowadzenie produktów na rynek międzynarodowy,
 • zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstwa,
 • zwiększenie obrotów firmy,
 • rozszerzenie personelu firmy o wykwalifikowanych pracowników i podniesienie kompetencji personelu,
 • uzyskanie ochrony prawnej własności intelektualnej przedsiębiorstwa (patenty, wzory użytkowe),
 • zwiększenie jakości i trwałości oferowanych produktów,
 • poszerzenie asortymentu produktów i dywersyfikacja produkcji,
 • zdobycie i utrwalenie pozycji na rynku.

Wartość projektu
553 406,96 zł

Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej
331 444,14 zł

Okres realizacji projektu
1.07.2020 – 30.06.2022

Harmonogram projektu

 • Etap I – 1.07.2020 – 30.06.2021
  Prace planowane są w następującym zakresie:

  • 1. Integracja obwodów drukowanym w ramach zakładanego kształtu. Poprawa usytuowania elementów.
  • 2. Poprawa warunków cieplnych układu.
  • 3. Polepszenie układów sterowania.
  • 4. Badania produktów w środowisku zbliżonym do rzeczywistego na platformie badawczej.
 • Etap II – 1.07.2021 – 31.12.2021
  Planuje się prace badawczo-rozwojowe w następującym zakresie:

  • 1. Badania spełnienia założeń projektowych i ewentualna korekta układów elektronicznych w niewielkim zakresie
  • 2. Wykonanie serii próbnej i badania statystyczne rozrzutu parametrów modułów LED. 3. Wstępne badania spełnienia wymogów prawnych i normatywnych przez opracowanie produkty.
 • Etap III – 1.01.2022 – 30.06.2022
  W tej części projektu planuje się następujące działania:

  • 1. Badania gotowych wyrobów po ewentualnej korekcie w poziomie VIII pod kątem spełnienia założonych celów.
  • 2. Badania na spełnienie wymogów normatywnych i prawnych dopuszczających wyrób do rynku.
  • 3. Badania w warunkach rzeczywistych na obiekcie testowym.

Nazwa programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla Osi Priorytetowej: I. Nowoczesna gospodarka
dla działania: 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach Nabór RPSL.01.02.00-IP.01-24-021/19

Instytucja pośrednicząca RPO WSL
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Zobacz również:

Smart-OeS – system wspomagający zarządzanie pracą i planowanie rozwoju sieci elektroenergetycznych…
POIR.01.01.01-00-0972/18
ZikOS-LN – Zintegrowany system do kompleksowej analizy stanów pracy elektroenergetycznych linii…
POIR.01.01.01-00-1042/17